Onderwijsaanbod

Cognitieve vakken

De Jan van Rijckenborghschool biedt de cognitieve vakken aan via lesmethodes die wij passend vinden bij onze vorm van onderwijs. Deze voldoen aan de kerndoelen en regelmatig wordt hierover geevalueerd. Lezen, schrijven, taal en rekenen vormen vanaf groep 3 een dagelijkse vaste taak.

 

De instructies worden individueel of in groepjes gegeven. Tijdens het werken is een rustige en gestructureerde sfeer noodzakelijk. Duidelijke regels en afspraken in de klas helpen hierbij. De lesmethodes worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt met de nieuwste versie.

 

De school wil de kinderen een ononderbroken leerproces aanbieden. Dat houdt in dat de stof in drie verschillende moeilijkheidsgraden wordt aangeboden, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen op het eigen niveau, maar er toch een klassikale lijn wordt aangehouden.

 

Daarnaast is er passend aanbod middels Remedial teaching en levelwerk voor de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. 

 

Project onderwijs 

De vakken die vallen onder ‘Wereldoriëntatie’ worden in projectvorm aangeboden. Dit zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, oriëntatie op mens, wereld en maatschappij.

Eerst wordt de theoretische leerstof van de betreffende vakken behandeld. Daarna gaan de kinderen creatief aan de gang met de stof. Ze stellen een werkstuk samen van werkbladen, zelfstandige opdrachten en tekeningen. Er wordt (voor)gelezen, gezongen, muziek gemaakt, maar ook gekleid, geknipt, geplakt, gebakken en toneel gespeeld. Ook in de kringgesprekken wordt van gedachten gewisseld over het thema van het project, waarin tevens de drie levensvragen worden betrokken. ‘Wat en op welke manier heeft dit projectthema met mij te maken?’ Dikwijls worden inzichten, gevoelens en ervaringen vorm gegeven in beeldende werkstukken. In de projecten neemt het leren samenwerken (sociaal-emotionele vorming) een belangrijke plaats in.

 

Gedurende het schooljaar is een aantal projecten ingepland. Een project duurt gemiddeld zes tot acht weken en is verbonden aan een thema, bijvoorbeeld ‘De Mens’. Iedere groep werkt op het eigen niveau aan ditzelfde thema. Voor de samenstelling van de projecten wordt uitgegaan van verschillende methodes. De kleutergroepen gebruiken Methode Schatkist. Groep 3 t/m 8 werken op basis van de methodes ‘Wijzer door de wereld’, ‘Wijzer door de tijd’ en ‘Wijzer door de natuur’. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen voor de genoemde vakken. Bij sommige projecten worden projectcollecties aangevraagd bij de plaatselijke bibliotheek. Voor kunst- en cultuureducatie maakt de school regelmatig gebruikt van projecten die aangeboden worden door verschillende culturele instellingen.

 

Als afronding van een project laten de groepen hun (creatieve) resultaten zien aan elkaar en aan de ouders. Er wordt ofwel een expositie gehouden in de klaslokalen en de hal van de school, ofwel een voorstelling gegeven in de aula. 

 

Beeldende vorming 

Voor de ontwikkeling van de creatieve expressie en het ruimtelijk inzicht, vindt de school het concrete fysieke handelen, het manipuleren van materialen en een uitgebreide ruimtelijke oriëntatie van groot belang. Het vak beeldende vorming levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Wekelijks krijgen alle groepen les van een vakdocent. Deze laat de kinderen, binnen de gegeven opdracht, op hun eigen wijze en niveau onderzoekend aan het werk gaan. Er wordt gekleid, geschilderd, getekend in zand, met kralen geregen, getimmerd enzovoort. Het thema van het project van dat moment is leidraad voor de opdracht waarmee wordt gewerkt. Met deze doorlopende kunstzinnige oriëntatie ontwikkelen de kinderen hun vermogen om zich creatief uit te drukken, wat tevens de ontwikkeling van andere talenten ondersteunt. Hersenonderzoek heeft aangetoont dat kunstzinnige scholing van grote waarde is voor onder meer de cognitieve ontwikkeling.

Op de Jan van Rijckenborghschool krijgen niet alleen de beeldende-, muzikale- en dramatische vorming ruime aandacht. Ook taalgebruik, spreken, opstellen en diverse dichtvormen hebben een belangrijke plaats in het lesprogramma. 

 

Drama 

Ook het vak drama krijgen alle groepen wekelijks met hun eigen klas, van een vakdocent. De dramales vindt plaats in de speelzaal. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben per week een half uur les. In die lessen zitten de basisvaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen spelen.

De meest gebruikte spelvorm is ‘vertelpantomime’. De dramaleerkracht vertelt een verhaal en de kinderen spelen hier in mee. Spelenderwijs leren de kinderen beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.

De groepen 5 t/m 8 hebben per week drie kwartier les en bouwen voort op de vaardigheden die ze in de onderbouw hebben geleerd. Zij leren improviseren en met elkaar samenwerken. Ze leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Ook leren ze verschillende speltechnieken en dramaturgische termen herkennen en hanteren. Ze maken bijvoorbeeld een tableau vivant; een stilstaand beeld. Of ze verbeelden hoge en lage status, zoals de koning en zijn dienaar.

 

Het belangrijkste van drama is het stimuleren van de fantasie en creativiteit. Daarbij worden de sociaal-emotionele vaardigheden versterkt.

Muziek

Iedere ochtend wordt gezongen tijdens de dagopening. Daarnaast wordt muziek gemaakt als onderdeel van een project, of als er iets te vieren is op school

Ook wordt afwisselend met Kerstmis of Pasen muzikale presentaties gehouden door de kinderen. Ze zingen voor de gelegenheid geschreven liedjes of maken muziek op hun eigen muziekinstrument. Door alle groepen wordt geregeld gebruik gemaakt van de mogelijkheid een toneel-, zang- of dansvoorstelling bij te wonen.

 

Muziek 

Iedere ochtend wordt gezongen tijdens de dagopening. Daarnaast wordt muziek gemaakt als onderdeel van een project, of als er iets te vieren is op school.

Ook wordt afwisselend met Kerstmis of Pasen muzikale presentaties gehouden door de kinderen. Ze zingen voor de gelegenheid geschreven liedjes of maken muziek op hun eigen muziekinstrument. Door alle groepen wordt geregeld gebruik gemaakt van de mogelijkheid een toneel-, zang- of dansvoorstelling bij te wonen.

Gym

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen gymnastiek in de speelzaal op school. De overige groepen gaan eens per week naar een gymzaal in de buurt, die wordt aangewezen door de gemeente.

Naast de wekelijkse gymnastiekles wordt regelmatig aan diverse, door de gemeente georganiseerde, sport- en spelevenementen meegedaan.

 

Combinatieklassen

In de combinatieklas is ieder kind een keer de jongste en de oudste. Kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken. Ze leren hulp vragen en helpen.

Ook leren ze om bepaalde taken en verplichtingen te aanvaarden. De Jan van Rijckenborghschool heeft vier combinatiegroepen; groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Deze staan elk onder leiding van één of twee groepsleerkrachten. Elke combinatiegroep heeft een eigen klaslokaal. De groepen krijgen apart van elkaar instructie. Deze wordt zelfstandig of in kleine groepjes uitgewerkt. Wanneer het nodig is begeleidt de leerkracht leerlingen individueel of met een paar tegelijk.

 

Slottoneel

Aan het einde van ieder schooljaar wordt door alle leerlingen een slottoneel, ofwel een eindmusical opgevoerd. De leerkrachten schrijven het stuk met hulp van de oudste kinderen.

In het laatste trimester wordt er druk gespeeld, geschreven, gedanst en geoefend. Ouders helpen bij het maken van het decor en het naaien en verzorgen van de kostuums. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben een rol in dit muzikale stuk. Het stuk wordt opgevoerd in het lokale theater dat tot de laatste stoel gevuld zit met ouders, opa's, oma's, buren. We zien dit als een van de hoogtepunten van het schooljaar.

Het stuk wordt door de leerkrachten zelf geschreven.